Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Администрация МР "Чеди-Хольский кожуун" Республики Тыва

Официальный сайт

DSC_9471.JPG

Председатель администрации 
Чеди-Хольского кожууна
Хертек Сергек Сергеевич

Хендерге Хурээзи турган ыдыктыг чер "Хурээлиг Хем" Оваазынын дагылга езулалын Хундуткелдиг Геше Лобсанг Туптен башкы эртирген

 • Июнь 9 та, чылдын эн - не ыдыктыг Бурган хунунде, бурунгу Тывавыс уезинде, Хендерге Хурээзи турган ыдыктыг чер "Хурээлиг Хем" Оваазынын дагылга езулалын Хундуткелдиг Геше Лобсанг Туптен башкы эртирген. Башкынын чугаазы биле Хурээлиг Хемнин Оваазы бир-ле торел-болуктун, суурнун эвес, будун кожууннун улуг оваазы. 
  Оваа - эн-не куштуг чер ээзинин турар чери боор. Шаанда (сабдактар) чер, суг ээлери Падбасавхава Бурганны багай хоонуг болгаш каржы-дошкун кылдыр хулээп алган деп улуг башкыларывыс чугаалап турар. Чуге ынчаар хулээп алган дээрге оон мурнунда чер, суг ээлери хам (Бон) чудулгелиг турган болгаш оргул берип, диленип колданып чораан кижилерге дузазын коргузуп, оргул бербээн чонга аарыг-аржык чортуп багайны чедирер турган. Ынчалза-даа Гуру Ринпоче хой илби-шидизи, чидиг угааны биле чер ээлерин сарыг-шажынчылар кылдыр ооредип, уш эртинеден камгалалды дилеп аар кылдыр оореткен. Бо уеде чер ээлери диленген, оргул берген - даа, азы оргул бербээн, сонневээн -даа кижилерге бир домей дузалажып, хора чедирбейн чоруур. Ынчалза-даа куштуг чер ээлеринин чалчалары, чонга хораны чедириптер байдалдар тургулаар. 
  Овааны дагыырда эки хунну шилип аар, езулалды кылып бээр Лама- башкыны чалаар болгаш ол кожуунун чону чыглып келгеш 3 ак, 3 чигирзиг чемни оргуп санны салыр. Овааны дагыырынын кол утказы куштуг чер ээзинден уезинде чаъс чагдырып, аас-кежик, сайзырал торээн девискээринге турзун деп дилээр. 
  Чернин ээзи ооруп турар деп демдектерге, дымыраан чаашкын чаары, челээш унуп кээри азы эки душтерни дужээри дээш оон-даа оске ындыг хевирлиг демдектер хамааржыр деп башкылар чугаалап турар.
  Оваа дагып турда чернин ээзи кээрде кушкаш азы бир дириг амытан кылдыр хуулуп алгаш кээр деп тоогулер хой бооп турар. Ону чугле тускай коор кижилер коруп болур.
  Дата создания: 14.06.2017 14:40:31

  Дата изменения: 14.06.2017 14:40:31

Возврат к списку